Meniu
Prekių krepšelis

Sąlygos ir Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau vadinamos Taisyklėmis) yra pirkimo - pardavimo sutarties šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis asmens, perkančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.gpsmeistras.lt (toliau vadinamo Pirkėju), ir UAB „Todesa" (toliau vadinamos Pardavėju; Pirkėjas ir Pardavėjas toliau kartu vadinami Šalimis) tarpusavio teises, pareigas, atsakomybę bei kitas sąlygas, taikomas prekių pirkimui - pardavimui elektroninėje parduotuvėje www.gpsmeistras.lt.

1.2. Elektroninėje parduotuvėje www.gpsmeistras.lt Pirkėjais būti turi teisę visi asmenys, kuriems tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, atsižvelgiant į jų civilinį veiksnumą (tuo atveju, jei Pirkėjas yra fizinis asmuo), tiek tiesiogiai, tiek ir per teisėtus atstovus.

1.3. Pirkdamas prekes elektroninėje parduotuvėje  www.gpsmeistras.lt, Pirkėjas besąlygiškai sutinka tiek su šių Taisyklių, tiek ir su kitų Pardavėjo pirkimo - pardavimo sutarčių sudarymui bei vykdymui nustatytų sąlygų, pateikiamų kituose elektroninės parduotuvės  www.gpsmeistras.lt skyriuose, taikymu pilna apimtimi, tokį savo sutikimą registracijos metu pažymėdamas varnele prie nuorodos „Su Prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis sutinku". Pirkėjui nesutikus su Taisyklėmis, jam registruotis ir sudaryti pirkimo - pardavimo sutarties (-čių) neleidžiama.

1.4. Pardavėjas, sutinkamai su teisiniu reglamentavimu, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti, tikslinti ar pildyti Taisykles. Bet kuriuo iš aukščiau nurodytų būdų modifikuotos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje  www.gpsmeistras.lt momento ir yra taikomos visoms nuo to momento sudaromoms pirkimo - pardavimo sutartims.

 

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas

2.1. Prekių pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę (-es), suformavęs jų krepšelį ir įvedęs ar pažymėjęs visus privalomus duomenis, paspaudžia nuorodą „Pirkti dabar".

2.2. Pirkimo - pardavimo sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir privalo būti tinkamai vykdoma.

2.3. Pirkimo - pardavimo sutartis galioja iki visiško jos įvykdymo.

2.4. Kiekviena pirkimo - pardavimo sutartis, sudaryta aukščiau nurodytu būdu, yra saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

 

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis, kita Pardavėjo viešai pateikiama informacija bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje  www.gpsmeistras.lt sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo dienos.

3.3. Pasinaudoti Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali tik tuo atveju, jei nupirkta - parduota prekė yra kokybiška, nesugadinta, nebuvo naudojama ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

3.4. Tuo atveju, kai Pirkėjas šioje elektroninėje parduotuvėje įsigyja daugiau nei vieną prekę (prekių komplektą) ir ketina pasinaudoti Taisyklių 3.2 punkte numatyta savo teise, Pirkėjas negali naudotis šia teise tik vienos ar kelių šio komplekto prekių atžvilgiu. Tokiu atveju Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Jei bent viena iš komplekte esančių grąžinamų prekių neatitinka Taisyklių 3.3 numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių komplektą, t. y. nepriimti Pirkėjo pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymo.

3.5. Taisyklių 3.2 punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 (2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis "Mažmeninės prekybos taisyklėmis".

3.6. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Prieš sudarydamas pirmąją pirkimo - pardavimo sutartį elektroninėje parduotuvėje www.gpsmeistras.lt, Pirkėjas privalo užsiregistruoti šioje parduotuvėje, t. y. pateikti Pardavėjui visus nurodytus duomenis bei sutikti su šiomis Taisyklėmis jų 1.3 punkte nurodyta tvarka.

4.2. Sudaręs pirkimo - pardavimo sutartį, Pirkėjas privalo sumokėti elektroninėje parduotuvėje  suformuotame užsakyme nurodytą kainą už prekes bei jų pristatymą, o taip pat ir kitus mokėjimus, jei tokie numatyti, sudarant sutartį.

4.3. Pirkėjas privalo priimti iš Pardavėjo nusipirktas prekes.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja tinkamai saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų, kuriuos Pardavėjas patvirtina Pirkėjo registracijos metu. Jei Pirkėjas paviešina ar praranda prisijungimo duomenis ar jie kokiu nors būdu tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją elektroninės parduotuvės www.gpsmeistras.lt skyriuje „Kontaktai" nurodytais būdais. Šios pareigos neatlikimas neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos tinkamai vykdyti visas pirkimo - pardavimo sutartis, pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis sudarytas elektroninėje parduotuvėje.

4.5. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas ir privalo jas vykdyti.

 

5. Pardavėjo teisės 

5.1. Pirkėjui bandant pakenkti elektroninės parduotuvės  www.gpsmeistras.lt darbui, stabiliam veikimui ar saugumui, o taip pat pažeidžiant šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas savo pareigas, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo nedelsdamas apriboti, sustabdyti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve, panaikindamas Pirkėjo registraciją, ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės  www.gpsmeistras.lt veiklą be išankstinio įspėjimo Pirkėjo atžvilgiu ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.3. Pardavėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Tačiau Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, kuriuos šis gali patirti dėl elektroninės parduotuvės veikimo techninių ar kitokių sutrikimų ar duomenų perdavimo klaidų, nepriklausomai nuo jų kilmės priežasties.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti Pardavėjui perduotą Pirkėjo asmeninę informaciją, Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik pagal  BDAR ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.3. Tuo atveju, jei Pirkėjas, sudarydamas pirkimo - pardavimo sutartį, pasirenka prekių pateikimą jam (Pirkėjui) pristatant, o ne atsiimant pačiam iš Pardavėjo, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo nupirktas prekes pristatyti Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklių 8 skyriuje numatytomis sąlygomis.

6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti jam analogišką ar kiek įmanoma panašią prekę. Pirkėjui atsisakius tokią Pardavėjo siūlomą prekę priimti, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio raštiško Pirkėjo atsisakymo gavimo dienos ir yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už prekių nepateikimą Pirkėjui.

6.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos. Jei Pirkėjas už prekes buvo sumokėjęs grynaisiais pinigais arba pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą (nesinaudodamas elektroninės bankininkystės paslaugomis), grąžindamas prekes, Pirkėjas privalo raštu nurodyti Pardavėjui savo banko sąskaitos rekvizitus. Tokiu atveju Pirkėjo sumokėti pinigai jam grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio nurodymo įteikimo Pardavėjui dienos.

6.6. Pardavėjas turi kitas šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas ir privalo jas vykdyti.

 

7. Prekių kaina, atsiskaitymo už prekes tvarka ir sąlygos

7.1. Elektroninėje parduotuvėje  visos prekių bei jų pristatymo kainos, o taip pat ir bet kokie kiti galimi mokėjimai yra nurodyti eurais su į kainą įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.

7.2. Už perkamas prekes Pirkėjas Pardavėjui gali sumokėti grynaisiais pinigais prekių pateikimo Pirkėjui metu, išankstiniu apmokėjimu naudodamasis elektroninės bankininkystės paslaugomis arba atlikdamas išankstinį mokėjimą iš bet kokio banko ar kitos kredito įstaigos į Pardavėjo banko sąskaitą, nurodytą elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai".

7.3. Pirkėjas už perkamas prekes gali atsiskaityti ir naudodamasis lizingo bendrovių, su kuriomis bendradarbiauja Pardavėjas, teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga. Informacija apie tokį atsiskaitymo už prekes būdą yra pateikiama elektroninės parduotuvės www.gpsmeistras.lt skyriuje „Lizingas".

7.4. Grynaisiais pinigais už prekes Pirkėjas sumoka jas perduodančiam asmeniui (Pardavėjo atstovui) prekių pateikimo Pirkėjui metu. Nesumokėjus visos sumos už prekes ir jų pristatymą, o taip pat ir visų kitų mokėjimų, jei tokie buvo numatyti, sudarant sutartį, prekė Pirkėjui neperduodama, o pirkimo - pardavimo sutartis laikoma nutraukta nuo šio momento dėl Pirkėjo esminio sutarties pažeidimo. Tokiu atveju Pirkėjas privalo padengti visus su pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimu susijusius Pardavėjo patirtus nuostolius.

7.5. Vadovaujantis CK 6.313 str. 7 d., Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali būti keičiama, atsižvelgiant į įstatyme numatytus prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius (savikainos pakitimas, papildomos išlaidos, techninė klaida ir pan.). Įvykus tokiam prekės kainos pasikeitimui, Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekę pirkti, o Pardavėjas - parduoti. Tokiu atveju bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo - pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimu dėl šiame punkte nurodytos priežasties, vienos kitai neatlyginami.

 

8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
8.2 Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į nurodytą adresą paslaugą:
  8.2.1 Pirkėjas įsipareigoją nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
  8.2.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą). Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  8.2.3 Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas(kurjeris)
  8.2.4 Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) įsipareigoja prekes pristatyti per 2-5 darbo dienas.
  8.2.5 Pirkėjui taikomas prekių pristatymo į nurodytą adresą paslaugos mokestis - 3€
8.3 Jei pirkėjas užsakymo metu teikimo metu pasirenka prekių pristatymą į LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalą:
  8.3.1 LP EXPRESS siuntų savitarnos terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos. 8.3.2 Siunta iš LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalo turi būti atsiimta per 5(penkias) kalendorines dienas po to, kai kurjeris informavo Pirkėją, kad prekę galima atsiimti.
  8.3.3 Pristatymo sąlygos ir Pirkėjui taikomas mokestis aprašytas ČIA
8.4 Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai GPSmeistras.lt parduotuvėje. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būda:
  8.4.1 Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą(asmens tapatybės kortelę, pasą)
8.5. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
8.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
8.7. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
8.8. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

 

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomi sutinkamai su Taisyklių 3.6 punkte nurodytu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 (2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis "Mažmeninės prekybos taisyklėmis".

9.2. Pinigai už grąžinamas prekes yra mokami mokėjimo pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą, laikantis Taisyklių 7.4 ir 7.5 punktuose nurodytų sąlygų. Tuo atveju, jei Pirkėjas ir mokėtojas už prekes yra skirtingi asmenys, pinigai už grąžinamas prekes sumokami į už prekes mokėjusio asmens banko sąskaitą.

9.3. Jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo - pardavimo sutarties, įgyvendindamas Taisyklių 3.2 punkte numatytą teisę, prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita, o Pirkėjo už prekę sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pinigai, Pirkėjo Pardavėjui sumokėti už papildomas paslaugas, tokias, kaip prekių pristatymo ar prekių užnešimo į Pirkėjo nurodytą pastato vietą paslaugos, Pirkėjui negrąžinami.

9.4. Prekes Pirkėjas Pardavėjui grąžina savo sąskaita. Pirkėjas gali su Pardavėju susitarti dėl mokamos Pardavėjo teikiamos paslaugos prekių grąžinimo atveju pasiimti grąžinamas prekes iš Pirkėjo pačiam.

9.5 Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el.paštu prekyba@gpsmeistras.lt

9.6. Prekės grąžinamos originalioje tvarkingoje pakuotėje (ši sąlyga netaikoma tuo atveju, kai grąžinamos nekokybiškos prekės), prekės turi būti nesugadintos, nenaudotos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir t. t.; ši sąlyga netaikoma tuo atveju, kai grąžinamos nekokybiškos prekės) ir tos pačios komplektacijos, kokios prekės buvo Pirkėjo priimtos iš Pardavėjo.

9.7. Grąžindamas prekes, Pirkėjas privalo Pardavėjui pateikti visus kartu su prekėmis gautus dokumentus, įskaitant sąskaitą-faktūrą. Pirkėjo atsisakymas nuo pirkimo - pardavimo sutarties bei prekių grąžinimas Pardavėjui įforminamas Pardavėjo nustatytos formos dokumentais.

9.8. Prekes grąžinti Pardavėjui ir pasirašyti Taisyklių 9.7 punkte nurodytuose dokumentuose turi teisę pats Pirkėjas ar teisėtas jo atstovas. Prekes grąžinantis asmuo prekių grąžinimo metu privalo Pardavėjo atstovui pateikti vieną galiojančių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, o atstovavimo atveju - ir tinkamą atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

9.9. Kitos prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos yra nurodytos elektroninės parduotuvės www.gpsmeistras.lt skyriuje „Grąžinimas ir garantinis laikotarpis". 

9.10. Jei Pirkėjas bet kokiu būdu pažeidžia bet kurią vieną ar kelias sąlygas, numatytas šiame Taisyklių straipsnyje bei Taisyklių 9.9 punkte nurodytame elektroninės parduotuvės www.gpsmeistras.lt skyriuje, Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo atsisakymo nuo pirkimo - pardavimo sutarties ir nepriimti grąžinamų prekių.

 

10. Prekių kokybės, garantijos

10.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
10.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

 

11. Šalių atsakomybė 

11.1. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve www.gpsmeistras.lt.

11.2 Priimant ar grąžinant prekes, Pardavėjo atstovui pateiktas šias prekes priimančio ar grąžinančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys asmens duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

11.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos metu pateiktų asmens ir kitų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjo pateikti duomenys yra neteisingi ir (arba) netikslūs, atsakomybė už tokių duomenų pateikimo padarinius tenka išimtinai Pirkėjui, kuris privalo padengti visus Pardavėjo nuostolius, kilusius dėl tokių Pirkėjo pateiktų duomenų neteisingumo ir (arba) netikslumo.

11.4. Jei Pirkėjas patenka į kitus tinklapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas, Pardavėjas neatsako už šiuose kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar bet kokių kitų trečiųjų asmenų tinklapiuose pateiktą informaciją ar šių įmonių, įstaigų, organizacijų ar bet kokių kitų trečiųjų asmenų vykdomą veiklą, jų neprižiūri, nekontroliuoja ir neatstovauja jiems.

11.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo reikalavimus ir savo (Pirkėjo) įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia pareiga jam buvo numatyta, o galimybė - suteikta.

 

12. Informacijos pateikimas

12.1. Pirkėjas patvirtina, jog, pirkdamas prekes elektroninėje parduotuvėje www.gpsmeistras.lt jis susipažino su Pardavėjo pateikiama informacija, nurodyta CK 6.366 str. 8 d., ir ją visiškai suprato. 

12.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos metu pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.4. Pirkėjas visus pranešimus, klausimus ar skundus Pardavėjui siunčia elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai" nurodytais būdais.

 

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šioms Taisyklėms bei jose neaptartiems pirkimo - pardavimo sutarčių, sudaromų naudojant ryšio priemones, sudarymo ir vykdymo aspektams aiškinti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar su jomis susijęs, sprendžiamas derybomis. Joms nepavykus, Šalių ginčą nagrinėja kompetentingas Pardavėjo buveinės vietos teismas.

13.3. Jei dėl kokios nors priežasties viena ar daugiau šių Taisyklių sąlygų būtų pripažinta neteisėta, negaliojančia ar nevykdytina, tai neturi paveikti visų kitų Taisyklių sąlygų. Tokiu atveju, visos kitos Taisyklių sąlygos turi būti aiškinamos neatsižvelgiant į neteisėtą, negaliojančią ar nevykdytiną sąlygą.

13.4 Pastabas dėl šių sąlygų turinio, Jūsų komentarus ir pasiūlymus prašytume teikti Pardavėjui elektroniniu paštu, nurodytu žemiau kontaktinėje informacijoje:

UAB "Todesa"

Įmonės kodas 302041568

PVM kodas LT100004353812

AB Swedbank

LT107300010111002020

SWIFT kodas HABALT22

Jonavos g. 204A, Kaunas, 44132, Lietuva

8 37 208164

prekyba@gpsmeistras.lt